Danh sách nhà thuốc tại huyện Phú Xuyên

STT Nhà thuốc Địa chỉ
1 QT GPP Số 26 Chợ Phú Minh, Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội
2 QT Phú Xuyên Ngã Tư, Phố Guột, Phúc Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội
3 NT Tú Anh Tiểu Khu Mỹ Lâm, Phú Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội
Ngày viết:
082.31.38.678